Definicions

IP
Internet Protocol. Protocol d'internet direcció la qual és una identificació numèrica d'un element connectat a una xarxa què utilitza el protocol TCP/IP.
TCP/IP.
Transmission control protocol / internet protocol. Conjunt de protocols utilitzats a internet de forma generalitzada per a la transmisió d'información. Dins seua s'inclouen l'FTP, HTTP, HTTPS, POP3 o SMTP.
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol. Protocol de xarxa de tipus client/servidor mitjançant el qual un servidor DHCP asigna dinàmicament una direcció IP i altres paràmetres de configuració de xarxa a cada dispositiu en una xarxa perquè es puguen comunicar amb altres xarxes IP.
DNS
Domain Name System. Sistema d'identificació alfanumètic de recursos a internet, en virtut del qual a cada direcció IP se li asigna un nom simbòlic per a facilitar la seua memorització.
HTTPS
Hypertext Transfer Protocol Secure. Versió del protocol de comunicacions empleada per a subministrar les pàgines web a la qual se li afegeix un cifrat.
URL
Uniform Resource Locator. Nomb complet d'un recurs a internet, que inclou la màquina en la que es troba, els directoris fins el fitxer, el nom del fitxer i, per últim, el protocolo amb el que es vol acceder a ell.
URI
Uniform Resource Identifier. Cadena de caràcters identificadora dels recursos d'una xarxa de forma unívoca.